Data i hora oficials
25/02/2020 16:14
 

Convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de la Llacuna

Dijous 15/03/2018

L'Ajuntament de La Llacuna ha iniciat l'expedient per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut. Les persones interessades en optar-hi tenen un termini de quinze dies, des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, per presentar la seva candidatura a l'Ajuntament.

Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Durant el seu mandat estaran subjectes al règim d'incompatibilitats i prohibicions regulades als arts. 389 a 297 de la LOPJ en allò que els sigui aplicable. En tot cas tindran compatibilitat per a l'exercici de les següents funcions: dedicació a la docència o investigació i a l'exercici de les activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap tipus i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d'impedir la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en l'estricte compliment dels seus deures judicials.

L'anunci de la convocatòria i el Reglament de Jutges de Pau estan publicats al tauler d'anuncis e-tauler.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15/03/2018 15:33