Data i hora oficials
24/10/2021 01:45
 

Anuncis / edictes

En aquest apartat  podeu trobar diferents informacions municipals com normatives, edictes, ordenances, convocatòries, actes de Ple d'aquest ajuntament.
Anuncis Data
Memòria del projecte d’execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana 07/02/2017
Aprovació del projecte d’execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana 31/01/2017
Aprovació de les festes locals exercici 2017 18/08/2016
Aprovació del projecte executiu d’obres d’urbanització complementàries del carrer de la Creu, tram12 i 24 22/06/2016
Aprovació del projecte executiu d’obres d’urbanització bàsiques i complementàries del carrer de la Creu 13/06/2016
personal laboral-estacional, taquiller/ra de la piscina municipal 13/05/2016
Llicència ambiental per activitat de càmping situada a la masia Cal Marquet 10/05/2016
Anunci servei de bar de la Festa Major 22/04/2016
Sobre rehabilitació i ampliació d'una masia per ús d'hotel H** 22/04/2016
Provisió d’un lloc de treball a l’Oficina de Turisme 14/03/2016