Data i hora oficials
04/07/2020 02:07
 

Activitat d'explotació ramadera de cabrum

Data de l'anunci: Del 25/01/2016 al 15/02/2016

L'ajuntament tramita expedient d'activitat d'explotació ramadera de cabrum amb una capacitat fins a 2000 i per sobre de 10 caps de bestiar, classificada com annex III ( regim de comunicació) de la Llei 20/2009, de prevenció i control integrats de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de promoció de l'activitat econòmica.

L'activitat està emplaçada a la finca Cal Martinet, ctra. de Sant Joan, km. 21.1, d'aquest municipi.

Segons el punt 3 de l'article 49 del DL 1/2010, Text Refós de la Llei d'urbanisme i les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, els projectes que comportin l'establiment o ampliació d'activitats ramaderes, s'han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies, per la qual cosa, s'exposa l'expedient a informació publica als efectes de que els interessats puguin consultar i si s'escau presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El projecte i d'altre documentació complementària es pot consultar a les oficines de l'ajuntament, els matins de dilluns a divendres de 10 a 14h i les tardes de dilluns i dijous de 16h a 20h.

L'alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 13 de gener de 2016