Data i hora oficials
01/12/2020 11:44
 

Aprovació del projecte d’execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana

Data de l'anunci: Dimarts 31/01/2017
Aprovació del projecte d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana  en substitució d'un tram existent,  simultàniament  aprovar el plec de clàusules i iniciar  l'expedient per la contractació de les obres.

L'Ajuntament de La Llacuna, reunit en Ple el 22 de desembre de 2016, ha pres l'acord que copiat literalment diu:

Vist el projecte d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana  en substitució d'un tram existent. elaborat per l'arquitecte municipal Sra. Laura Marcé Termes. 

Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix l'elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d'obres, de conformitat amb allò previst a l'art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Atès que el projecte d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana  en substitució d'un tram existent conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d'aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra.

Atès que a l'empara d'allò que disposa l'article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'obra pública, la tramitació del projecte d'obres de competència municipal s'ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i, s'ha de sotmetre simultàniament al tràmit d'informació pública.

Vist que el tràmit a seguir és el previst a l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l'article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'obra pública.

Atès que el Ple és competent per l'aprovació de l'expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a 112.501,94 € euros.

( BI/DG/IVA inclòs) 

 

S'acorda:

Primer: Aprovar el projecte d'obra pública de competència municipal  d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana  en substitució d'un tram existent, amb un pressupost de 112.501,94 € euros. ( BI/DG/IVA inclòs).

Segon: Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta  dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOPB i la Web municipal, a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions, en cas de  no presentar-se al·legacions  en el període d'exposició, es considerarà aprovat definitivament.

Tercer: Simultàniament, aprovar , el plec  de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació  del d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana.

( Annex 1)  .

Quart.- Iniciar simultàniament l'expedient de contractació,  condicionat a que duran el període d'exposició  del projecte i del Plec, no es presentin al·legacions, concedint un termini de 30  dies  per  a la presentació de proposicions, comptats des del següent al d'aquesta publicació.

 

Annex 1

Plec de Clausules que ha de regir la contractació del projecte d'execució del col·lector de clavegueram del Camp de Santacana  en substitució d'un tram existent

Licitació per procediment obert

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 

1.- Objecte de l contracte

1.1   L'objecte d'aquest  Plec consisteix a establir els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que regeixen la preparació, adjudicació, desenvolupament , efectes i extinció del contracte administratiu d'obres del Projecte executiu de col·lector de clavegueram Camp del Santacana, en substitució d'un tram de col·lector existent a partir del c/ Olivera, al municipi de la Llacuna.

1.2   Necessitat i idoneïtat del projecte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient.

2.- Règim jurídic de la contractació

2.1 El contracte es regirà :

               a)  Per aquest Plec de clàusules administratives particulars.

b) Pel projecte que serveix de base d'aquesta contractació. El contracte s'ajustarà a la documentació tècnica necessària , és a dir, la memòria i el pressupost d'execució per contracta , amb expressió de preus unitaris descompostos, mesuraments i plec de prescripcions tècniques particulars , plans i estudi de seguretat i salut.

               c) Per la resta de normativa aplicable .

2.2 El contractista està obligat, així mateix , a complir tota la normativa legal i especialment les normes de la legislació laboral, social, fiscal, de protecció de dades i mediambiental que siguin aplicables . L'Ajuntament de la Llacuna queda totalment alliberat de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l' incompliment d 'aquestes obligacions.

 

3.- Interpretació del contracte

3.1 L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes .

3.2 Els acords que s'adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar- se dins dels Iímits i amb subjecció a les previsions de la llei, especialment les contemplades a l'article 211 del text refós de la LCSP.

3.3 Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, modificació i resolució d'aquest contracte, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual seran immediatament executius i, una vegada esgotada la via administrativa, podran ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme a allò que disposa la llei reguladora d'aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.

 

4.- Condicions que han de reunir els licitadors

4.1 Només podran ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no incorrin en cap de les circumstàncies que l'article 60 del text refós de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, i que acreditin la classificació empresarial exigida, en el seu cas, per a la present contractació o alternativament la seva solvència econòmica , financera i tècnica o professional.

4.2 Els licitadors hauran de comptar amb les habilitacions empresarials o professionals que, si és possible, siguin exigibles per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte .

4.3 En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d'activitat, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals.

4.4 D'acord amb el que disposa l'article 56 del text refós de la LCSP, no podran concórrer a la licitació empreses que haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte de privilegi respecte a les altres empreses licitadores .

 

5.- Classificació dels licitadors

Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de la següent classificació empresarial :

Grup E - Subgrup 1 - Categoria b

No obstant això, les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea no necessitaran disposar de classificació, i hauran d'acreditar la seva solvència tècnica, econòmica i financera a través dels mitjans de justificació previstos en els articles 62 , 75 i 76 del text refós de la LCSP. A aquests efectes, els certificats de classificació o documents similars expedits pels Estats membres de la UE a favor dels seus propis empresaris constituirà una presumpció d'aptitud conforme a allò que estableix l'article 84.1 del text refós de la LCSP.

A més, el licitador haurà de presentar el compromís d'adscriure els mitjans personals i materials que tot  seguit es transcriu.

  • Un cap d'obra,  que tindrà una titulació mínima de grau  mitjà  relacionada amb  l'objecte del contracte i serà la persona responsable de la interlocució amb l'ajuntament i responsable del seguiment d'obra i assistència a visites programades i altres que puguin sorgir, mínim 2 anys d'experiència en obres similars.
  • Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau mitjà relacionada amb l'objecte de la tasca i serà la persona responsable de la interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d'obra  i assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat, mínim 2 anys d'experiència en tasques similars.
  • Un encarregat d'obra especialitzat en obres d'edificació de tipologia similar i una experiència mínima de 2 anys.
  • Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències.
  • Durant el període comprès entre el 15 de juliol al 31 d'agost, no hi pot haver interrupcions a l'accés al poble per la Ctra. D'Igualada.

 

6.- Pressupost màxim de licitació

6.1 El pressupost màxim de licitació és de 92.976,81 euros, sense incloure l' impost sobre el Valor Afegit (IVA), i és de 112.501,94 euros incloent aquest impost considerat el 21 %.

      El preu consignat és indiscutible, no admetent‑se cap prova d'insuficiència.

       Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta l'esmentada quantitat. La xifra definitiva del cost de les obres serà la que resulti de l'oferta a favor de la qual s' efectuï l'adjudicació definitiva.

6.2 El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte , és a dir:

a)  la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques,

b)  les despeses de formalització del contracte,

c)  la imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l'activitat del contractista en la seva execució,

d)  l' import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus,

e) els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l'execució del contracte, si fos procedent.

 

7.- Revisió de preus

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus .

 

8.- Consignació pressupostària

La despesa a que fa referència la clàusula 6.1 anterior es satisfarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària següent:

Exercici            Aplicació pressupostària          Import

2017                 Pressupost Corporació             112.501,94 €

 

9.- Termini d'execució

Serà de 4 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

 

 

CAPÍTOL II

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

 

10.- Procediment d'adjudicació

Vist el que disposa el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i tenint en compte que el pressupost màxim de la licitació és el que resulta de l'anterior clàusula 6.1, l'adjudicació del contracte la farà l'òrgan de contractació mitjançant procediment obert, amb anunci de licitació només al perfil del contractant.

 

11.- Despeses del contracte.

Les despeses de publicitat de la licitació de la present contractació, en cas que siguin necessàries,  seran a càrrec de l'adjudicatari, així com totes les despeses derivades del contracte i la seva formalització, tributs, etc.

 

12.- Documentació a presentar, forma i contingut

La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en les oficines de l'Ajuntament de La Llacuna, Plaça Major, 1, en hores d'oficina, durant el termini de 26 dies, comptadors des de l'ultima data de publicació al perfil del contractant. En el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu, aquest es traslladarà al primer dia hàbil següent.

Quant les pliques es  presentin per correu, la documentació s'haurà de lliurar a l'Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l'anunci corresponent, havent-se d'anunciar la seva tramesa mitjançant , telegrama o fax 93 897 60 77 el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun dels quals s'inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:

SOBRE NÚM. 1

El sobre portarà la menció "Documentació del procediment obert per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana presentada per ...." i  haurà de contenir la documentació següent:     

Ø        Relació de dades identificatives : les que acreditin la personalitat de l'empresari,  nom, cognoms, DNI ( o document que el substitueixi), i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax de l'empresa licitadora.

Les empreses estrangeres presentaran els seus documents  traduïts de forma oficial al català o al castellà, i acreditaran la seva capacitat d'obrar de conformitat als art.55 i 72  del text refós de la LCSP.

Ø        Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti  de societat o persona jurídica es presentarà una Declaració responsable signada pel representant de l'empresa on s'indiqui que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes al text refós de la LCSP; que no es troba         incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes text refós de la LCSP; i que             es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Ø        Certificat de la inscripció al registre d'empreses acreditades de la comunitat autònoma on hi radiqui el domicili social de l'empresa, d'acord amb allò que disposa el text refós de la LCSP , reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Ø        Declaració responsable signada pel representant de l'empresa on asseguri que disposa de recursos humans, al seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d'organització preventiva adequada la normativa vigent de Prevenció de Riscos Laborals.

Ø        Declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, comprometent-se a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a tal finalitat.

Ø        Declaració responsable d'acord amb el següent model :

" En / Na ..... amb NIF num........., en nom propi , ( o en representació de l'empresa ......, CIF núm ...., domiciliada a ........ carrer .... , núm ... ) , declaro sota la meva responsabilitat que aquesta empresa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.

 

( Lloc , data i signatura del licitador ) . "

Ø        Justificació de la solvència financera i econòmica de l'empresa licitadora, que haurà d'acreditar d'acord amb els mitjans detallats a la clàusula 37 del present Plec.

Ø        Justificació de la solvència tècnica de l'empresa licitadora, que haurà d'acreditar d'acord amb els mitjans detallats a la clàusula 37 del present Plec.

Ø        Certificat de la classificació detallada a la clàusula 5 del present Plec. 

Ø        Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d'acord amb allò que disposa la clàusula 16.a) del present Plec.

Ø        Una adreça de correu electrònic en què es puguin efectuar les notificacions.

Ø        Relació numerada de la documentació inclosa.

Els empresaris que concorrin en la present licitació integrats en una unió temporal d'empreses hauran d'indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal , en els termes previstos per l'article 59 del text refós de la LCSP , en cas de resultar adjudicataris del contracte .

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, restaran eximides de presentar tota la documentació referida, a excepció de la garantia provisional i de la solvència financera, econòmica i tècnica específica, si s'escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aporti la diligència d'inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat.

SOBRE NÚM. 2

 

El sobre portarà la menció “Documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana presentada per....”, i  haurà de contenir la documentació següent:

 

1.     Pla de treball de l'obra, que inclourà:

 

      En particular es valorarà els següents conceptes:

Ø        Anàlisi projecte i lloc.

Ø        Termini de lliurament i pla de treballs.

Breu justificació dels terminis parcials i del termini total proposat per a l'execució de les obres.

Ø        Coherència equips  humans i materials.  

Descripció succinta dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials, per al compliment dels terminis parcials i del termini total estimats per a l'execució de les obres, així com dels seus rendiments.

 

2.     Coneixement de l'estat actual de l' indret i obres executades al municipi .

En particular es valorarà els següents conceptes:

Ø        Estudi de la mobilitat actual tant de vianants com de vehicles.

Es valorarà el coneixement que es mostra de quina és la circulació estàndard del trànsit i de vianants, tenint en compte no només els sentits permesos sinó també els itineraris i desplaçaments principals previstos a la zona d'actuació del projecte i el seu entorn.

Ø        Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l'obra a fi efecte d'analitzar la futura convivència amb ells .

Ø        Anàlisi dels serveis existents afectats així com identificació de permisos a requerir d' altres administracions i/o companyies de serveis.

Ø        Relació d'obres executades al municipi  indicant la data d'execució.

 

3.     Gestió de qualitat i medi ambient

                       Es puntuarà els certificats relacionats amb les ISO i les OHSAS corresponents.

 

Els licitadors hauran d'incloure en aquest sobre, la documentació que doni resposta a les prescripcions tècniques i als criteris d'adjudicació, i cada licitador podrà presentar una sola proposta.

Les proposicions a les quals manqui el sobre núm. 2 seran refusades.

 

SOBRE NÚM. 3

 

Portarà la menció “Documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació quantificables automàticament per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana presentada per... " i que haurà de contenir la documentació següent:

Ø                    La proposició econòmica, que haurà d'ajustar-se al model següent:

En/Na... amb NIF núm.., en nom propi (o en representació de l'empresa.., CIF núm..., domiciliada a... carrer..., núm...) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a ..., es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de... euros, IVA vigent exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).

(Lloc, data i signatura del licitador).

Ø                    Quant als aspectes tècnics, haurà de contenir tots aquells documents que acreditin els criteris d'adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 17 del present Plec, i tota aquella documentació que el licitador consideri necessari incloure, en particular, la que doni resposta tant a les prescripcions tècniques com als criteris d'adjudicació.

Ø        Relació numerada de la documentació inclosa.

 

13.- Obertura de pliques

Una vegada hagi finalitzat el termini indicat a la clàusula 12 de presentació de documentació de proposicions es constituirà la mesa d'obertura de pliques, presidida pel president de la corporació o membre en qui delegui, i els vocals que reglamentàriament correspongui, el secretari de la corporació, i l'arquitecte municipal, el qual qualificarà els documents presentats dins el termini.

L'obertura dels sobres tindrà lloc a la Sala d'Actes de la corporació, a les 20 hores del sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini o, si aquests és festiu, el primer dia hàbil següent. Aquest acte serà públic i s'hi consideren citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula. 

S'obrirà el sobre núm. 1 titulat "Documentació del procediment obert per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana..” i el secretari certificarà la relació dels documents que figuren en cadascun d'ells.

L'obertura del sobre núm. 2 titulat “Documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana..” tindrà lloc a la, a continuació de l'apertura del sobre num. 1.  

Finalment, s'obrirà el sobre num. 3 titulat “Documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació quantificables automàticament per a la contractació de les obres d'execució del col·lector de clavegueram Camp del Santacana..” .

La mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin el que estableix  aquest Plec de clàusules, i excloses les que tinguin algun defecte que no pugui ser esmenat. La mesa de contractació pot demanar a l'empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li la presentació d'altres complementaris, en el termini màxim de cinc dies. 

Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, dels sobres núm. 2 i 3 corresponents a les ofertes rebutjades. 

S'invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i les contestacions pertinents. 

La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els criteris especificats a la clàusula 17 d'aquest Plec.

14.- Variants i/o alternatives

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.

 

15.- Proposicions anormals o desproporcionades

En l'adjudicació, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal, desproporcionada o temerària, es consideraran globalment els criteris objectius fixats al text refós de la LCSP contrastats amb l'oferta presentada.

Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, caldrà donar audiència al licitador que l'hagi presentada per a que justifiqui la valoració de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de la feina i les condicions de treball vigents en el lloc on es realitzi la prestació. En cas d'estimar que pot ser complida s'exigirà una garantia complementaria del  10% del import de l'adjudicació.

 

En qualsevol cas no s'accepten propostes amb baixes iguals o superiors al 10% de l'import de licitació.

16.- Garanties

            a)  Garantia provisional.

                  Per prendre part en aquesta licitació, s'haurà de constituir una garantia provisional per              un import del 3% del pressupost total del contracte.

            b)  Garantia definitiva.

                  La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de                       l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

17.- Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació

 

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

 

17.1 Criteris quantificables automàticament, es puntuarà en ordre decreixent: (0 a 51 punts)

Ø        Oferta econòmica. 51 punts

S'atorgaran 15 punts per cada 2% de baixa econòmica.

 

17.2 Criteris que depenen d'un judici de valor: (0 a 49 punts)

Ø        Anàlisi projecte i lloc. 10 punts.

 

Ø        Termini de lliurament i pla de treballs. 10 punts.

S'atorgarà 1,67 punts per cada setmana de reducció de termini d'execució de les obres justificat en un Pla de Treballs.

 

Ø        Coherència equips  humans i materials. 10 punts.

Ø        Coneixement de l'estat actual de l' indret i obres executades al municipi. 10 punts.

Ø        Gestió de qualitat i medi ambient. 9 punts.

 

La mesa de contractació pot sol·licitar l'assessorament dels serveis tècnics de la corporació o   d'altres tècnics externs, per tal d'efectuar la valoració.  La mesa valorarà les proposicions d'acord amb la documentació aportada i, si escau, l'informe valoratiu dels serveis tècnics, i les elevarà amb l'acta i la proposta d'adjudicació del concurs, incloent-hi els criteris que motiven la seva proposta. 

En tot cas, la Corporació es reserva la facultat d'adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert.

 

18.- Drets  i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable .

19.- Règim de pagament

L'import del contracte es satisfarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs executats durant el corresponent període, emeses pel director de l'obra,  i conformades per el tècnic municipal i aprovades pel Ple ,que s'abonaran d'acord amb el regim  de pagament de l'Ajuntament de La Llacuna i prèvia recepció de les subvencions de Xarxa de Governs Locals de l'Excma. Diputació de Barcelona.

20.- Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte les previstes en el text refós de la LCSP, de contractes del sector públic. 

21.- Incompliment dels terminis parcials com a causa de resolució del contracte

L'incompliment per part del contractista dels terminis parcials que s'estableixen a la clàusula 9 del present Plec serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'allò que s'estableix a la clàusula següent. 

22.- Penalitzacions en cas de demora en l'execució

Cas que la Corporació opti per la no resolució del contracte en el supòsit de demora en l'execució, s'imposaran al contractista les penalitzacions següents:

  • penalització diària en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
  • Per penalitzacions especials, segons el text refós de la LCSP, de contractes del sector públic.

23.- Termini especial de recepció del contracte

No s'estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d'un mes a comptar des del lliurament o la realització de l'objecte del contracte. 

24.- Termini de garantia del contracte 

Es fixa un termini de garantia de 1 any  a comptar des de la data de recepció de la prestació contractada.

25.- Cessió i subcontractació

25.1 Cessió

            L'adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte,             mitjançant l'autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els    requisits assenyalats  al text refós de la LCSP .

25.2 Subcontractació

            L'adjudicatari només pot subcontractar vàlidament la realització del contracte, mitjançant          l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la Corporació i de conformitat amb els requisits           assenyalats   al  text refós de la LCSP.                                             

            Cal que el contractista doni compliment a les prescripcions de la Llei 32/2006, de 18     d'octubre, reguladora de la Subcontractació al Sector de la Construcció (en endavant LSSC) i        el reglament que la desenvolupa.

26.- Confidencialitat de les dades del contracte

L'adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

27.- Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del present contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com al Text refós de la LCSP i a la resta de normativa legal aplicable.

28.- Domicili a efectes de notificacions

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d'efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l'expedient de la present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.

 29.- Presentació de certificats d'Hisenda, Seguretat Social i IAE

 El candidat que hagi presentat l'oferta més avantatjosa, serà requerit per l'òrgan de contractació perquè en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació del requeriment, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d'haver constituït la garantia definitiva especificada a la clàusula 16 b). A tal efecte haurà de lliurar la següent documentació:

·         Certificat o document de l'Agència Estatal D'Administració Tributària, on consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l'article 13 del RGLCAP, així com acreditar estar al corrent al pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l'imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l'exercici corrent, o del darrer rebut d'aquest impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d'estar donades d'alta a l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte.

 

·         En el cas d'estar exempt de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, declaració responsable de trobar-se exempt de pagament o resolució d'exempció de pagament dictada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

·         Certificat o document del Ministeri de Treball i seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions sobre Seguretat Social:

·         Persones jurídiques: Es requereix la presentació d'aquest certificat, comprensiu de tots els comptes de cotització donats d'alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili social com a tots els centres de treball de la persona jurídica.

·         Empresaris individuals i professionals afiliats al R.E.T.A. (Règim especial de Treballadors autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització al R.E.T.A., com als comptes de cotització relatius al seu número patronal al Règim General, tant si té com si no, treballadors al seu càrrec.

 

           Per tant, la presentació d'aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no         comptar l'empresari o professional amb treballadors al seu càrrec. 

            No caldrà la presentació d'aquest document si ja l'hagués inclosa al sobre de la proposició      d'aquest expedient de contractació o constés al Registre de Licitadors i, en ambdós caos es trobés actualitzada.

Si no complimentés el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el candidat ha retirat la seva oferta, i es procedirà tot seguit a sol·licitar la mateixa documentació al següent candidat, pel mateix ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

 30.- Presentació de documentació acreditativa de la personalitat de l'empresari 

El candidat proposat haurà de presentar la documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI, haurà d'aportar l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

Tindran capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea que, amb arranjament a la legislació de l'estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti.

Quan la legislació de l'estat on es troben establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder-hi dur a terme el servei de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.

Per les empreses estrangeres, en els casos que el contracte s'executi a Espanya, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.

La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció al registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa. 

31.- Validació del poder de representació

La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti adjudicatari –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya(*)- haurà de ser validada per la Secretaria de la Corporació, prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d'aquest document en la data final del termini per a la presentació de proposicions.

 32.- Adjudicació i formalització del contracte

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins del termini dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

El contracte s'haurà de formalitzar en document administratiu dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als candidats en la forma prevista al text refós de la LCSP.

De conformitat amb allò que es preveu el text refós de la LCSP, quan no es formalitzi el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l'Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, si escau, s'hagués exigit.

33.- Obligacions i responsabilitats d'ordre social

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.

 34.- Assegurances

 L'adjudicatari s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil preferentment aplicable a contractes d'obres i a d'altres on hi concorrin circumstàncies de risc.

 35.- Dades i requisits per el pagament de les factures.

Les factures s'han d'ajustar al que estableix el Reial Decret 1619/2012 , de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació .

Les factures hauran de recollir amb claredat l'abast dels treballs que inclouen i el període de temps a què corresponen.

Acompanyaran la factura que correspongui els documents justificatius corresponents del pagament de les quotes a la Seguretat Social , retenció de l'IRPF i salaris dels treballadors directament relacionats amb l'execució dels treballs objecte de facturació .

En compliment del que prescriu la disposició addicional trentena tercera del text refós de la LCSP , el contractista haurà de presentar les factures corresponents a aquest contracte davant el registre de factures de l'Ajuntament . En aquestes factures ha de constar :

  • òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública : intervenció de l'Ajuntament de La Llacuna.
  • òrgan de contractació : Ajuntament Ple  de l'Ajuntament de La Llacuna.
  • destinatari : Ajuntament de La Llacuna.

 

 

CAPÍTOL III

DADES ESPECÍFIQUES

36.- Projecte i documentació contractual

Les obres o instal·lacions objecte del contracte seran les que es detallen en el “Projecte d'execució de col·lector de clavegueram Camp del Santacana, en substitució d'un tram de col·lector existent a partir del c/ Olivera de la Llacuna”,  i tindran caràcter contractual els documents del projecte..

37.- Justificació de la solvència econòmica, financera i tècnica o classificació exigible.

Si l'empresa aporta el certificat d'inscripció en el Registre de Licitadors de la comunitat autònoma, o bé en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l' Estat, juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou i que no han experimentat variació , queda eximida d'aportar tota la documentació administrativa més avall enumerada , en els termes previstos per l'article 1.4 del Decret 323 /1988, d'1 de desembre , de creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya , i per l'article 20.1 del Reial Decret 817/2009 , de 8 de maig , pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 , de 30 d'octubre , de Contractes del Sector Públic .

 

Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea i les espanyoles que no disposin del certificat d'inscripció esmentat han d'acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels següents mitjans :

 

Solvència econòmica i financera

a)     Declaracions apropiades d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització de riscos professionals.

b)    Els comptes anuals presentats al Registre Mercantil o al Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes a Registres oficials podrà aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c)     Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis a l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura de què es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.

 

            Si, per una raó justificada, l'empresari no està en condicions de presentar les referències         sol·licitades, se l'autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de      qualsevol altre document que es consideri apropiat per l'òrgan de contractació.

 

Solvència tècnica

a)     Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

b)    Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades a l‘empresa, dels quals en disposi per l'execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

c)     Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres.

d)    En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.

e)     Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

f)     Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

            En el supòsit dels tècnics o de les unitats tècniques no integrades a l'empresa, caldrà acompanyar còpia autenticada del document que acrediti el seu compromís amb l'empresa     licitadora, tot això de conformitat amb les previsions de la clàusula 25.2 del present Plec. 

37.- Expedició de certificacions

Les certificacions expedides als efectes de pagament tindran caràcter mensual i comprendran tota l'obra executada en aquest període.

38.- Acomptes, aplec de materials i d'equips de maquinària adscrits a les obres

El contractista no tindrà dret a percebre acomptes per les operacions preparatòries realitzades per les següents operacions:

            Aplec de materials

            Equips de maquinària

 

39.- Termini per a l'opció de renúncia per part de la Corporació

El termini per determinar l'opció de renúncia a l'execució del contracte per part de l'òrgan competent en els supòsits previstos al text refós de la LCSP, de contractes del sector públic, serà de 6 mesos.

40.- Direcció i instruccions per a l'execució i compliment del contracte

El Delegat d'obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària. 

Les incidències de tota mena que es produeixin en el seu decurs i que per la seva naturalesa no siguin formulades en el “Llibre d'Ordres”, es recolliran en algun dels documents següents:

            “Llibre d'incidències de l'obra”.

            Actes de les reunions amb la Direcció facultativa i la representació de la Corporació.

 

41.- Despeses, conseqüència d'assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, i informes específics

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels informes específics que s'emetin per ordre de la Direcció de l'obra, que resultin pertinents en