Data i hora oficials
01/12/2020 21:58
 

Aprovació del projecte executiu d’obres d’urbanització bàsiques i complementàries del carrer de la Creu

Data de l'anunci: Dilluns 13/06/2016

Ajuntament  de la Llacuna reunit en Ple en dia 28 d'abril de 2016  ha pres entre altres l'acord següent:

Aprovació del projecte executiu d'obres d'urbanització bàsiques i complementàries del carrer de la Creu en el tram compres entre el números 12 i 24 .

Vist el projecte executiu d'obres d'urbanització bàsiques i complementàries del carrer de la Creu en el tram comprès entre el números 12 i 24, redactat per  l'arquitecte  Sra. Laura Marcé  Termes.

Atès que el Ple és competent per l'aprovació de l'expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a 67.311,92 €.  

PROPOSO

Primer: Aprovar inicialment el projecte  executiu d'obres d'urbanització bàsiques i complementàries del carrer de la Creu en el tram compres entre el números 12 i 24 ., redactat per l'arquitecte  Sr Laura Marce Termes, amb un pressupost d'execució material de  46.747,64 € (mes  6% de benefici industrial, 13 % de despeses generals, i 21% IVA =  67.311,92 €).

Aprovar el pressupost d'honoraris tècnics presentat per l'arquitecte Laura Marce Termes, per la redacció d'aquest projecte, direcció d'obres, coordinació de seguretat i seguiment  del control de qualitat, per un import de 7.600 € mes IVA del 21%.

Segon: Notificar individualment aquest acord,  a les persones directament afectades, i  titulars dels béns i drets que s'hagin d'ocupar.

Tercer: Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta  dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP, i la web municipal,  a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions, cas que no se'n presentin  quedarà definitivament aprovat  sense necessitat de prendre  cap acord.

Quart: Iniciar  simultàniament i condicionat a que no es presentin al·legacions  de cap mena, el procés de contractació d'aquesta actuació, d'acord amb art. 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Cinquè: Condicionat a que no es presentin al·legacions  als acords anteriors, imposar contribucions especials per a l'execució d'aquesta  actuació.

Fixar el cost de la part que correspon aportar a l'ajuntament, així com les despeses del projecte i els altres que consten en l'expedient, a 76.507.92 euros.

Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris a 68.857.13 €, equivalent al 90 per cent del cost suportat.

Tenint en compte la classe i naturalesa de l'obra, s'aplicarà com a mòdul de repartiment 30% a façanes i 70 % a solars, i es ponderarà el percentatge dels m2 de solars amb els ml de façana.

Aprovar la relació de quotes individuals resultants de l'aplicació al cost de l'obra repercutible el mòdul aplicable.

Que les quotes que corresponguin a cada contribuent es notifiquin individualment si són coneguts o, si s'escau, per edictes.

Que es publiqui aquest acord en el BOPB  i la Web municipal perquè en el termini de 30 dies es puguin presentar reclamacions, així com per a la possible constitució de l'Associació administrativa de contribuents.

Si en el termini anteriorment assenyalat no es presentessin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

La Llacuna a 27 de maig de 2016-

L'Alcalde,

Josep Parera i Tort