Data i hora oficials
06/08/2020 08:41
 

Contractació temporal- personal laboral Oficina de Turisme

Data de l'anunci: Del 13/03/2013 al 20/03/2013
L'objecte d'aquest anunci  es cobrir de forma temporal i per urgència, amb personal laboral,  el lloc  d'administratiu i atenció al públic de l'Oficina de Turisme  de La Llacuna.

 

REQUISITS DELS ASPIRANS

 1. Preferentment ser resident a La Llacuna.
   
 2. Ser  major d'edat i no excedir  de l'edat màxima de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de les instancies.
   
 3. Acreditar  coneixements suficients de llengua Catalana, Castellana, Anglesa  i Francesa.
   
 4. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o Graduat en ESO.No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial  per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
   
 5. Conèixer la població, i els seu entorn, les rutes  i camins, o punts que puguin tenir interès natural o turístic.

CARACTERISTIQUES DEL LLOC

1.     Funcions

 • Obrir i tancar les instal·lacions
   
 • Realitzar les tasques pròpies d'atenció personal i telefònica.
   
 • Recollir i enviar el correu i material propi del funcionament de l'Oficina de Turisme, ja sigui per via postal o via e-mail.
   
 • Actualitzar la informació, realitzar  el control de  visitants.
   
 • Gestionar tota la informació relacionada  amb les peticions dels usuaris.
   
 • Venda de  tiquets per esdeveniments  que es realitzin  a la població.
   
 • Mailings per la difusió de les activitats.
   
 • Comunicar totes les incidències vinculades a l'Oficina de Turisme.
   
 • Assistir a les reunions  que es convoquin  des de l'Ajuntament.
   
 • Qualsevol activitat  pròpia d'aquest lloc de treball.

 

2.     Durada del contracte

Del 28 de març  al 29 de desembre  de 2013

 • De 11 a 13 h dissabtes, diumenges i festius.
   
 • Els mesos de Juliol i Agost, l'horari serà de 11 a 13 h. de dimarts a diumenge   i  de 18 a 20 h els dissabtes

 

PRESENTACIO DE SOL.LICITUDS

 • Les sol·licituds es presentaran al Registre  de l'Ajuntament de La Llacuna, en horari d'oficina  de dilluns  a divendres.
   
 •  El termini  de presentació de les sol·licituds serà el dia 20 de març  de 2013.
   
 • Qui desitgi participar en el procés, haurà de sol·licitar-ho mitjançant una instancia, i aportant la documentació següent:
 1.   Currículum.

 2.  DNI, NIE o altra document oficial.

 3. Títols acadèmics, i documents acreditatius del coneixement d'idiomes.

 4. Justificatius d'experiència professional.

 

PROCES SELECTIU

Es valorarà de la següent forma:

 • Currículum..... ...................   10 punts
   
 • Títols  acadèmics...............   20 punts
   
 • Llegues ..............................  20 punts
   
 • Coneixements informàtics.. ...20 punts
   
 • Entrevista personal...............30 punts

 

La Llacuna a 7 de març de 2013.

L'Alcalde,

Josep Parera i Tort