Data i hora oficials
04/07/2020 17:03
 

Expedient d'activitat d'allotjament de turisme rural en sòl no urbanitzable

Data de l'anunci: Del 18/10/2013 al 18/11/2013

L'ajuntament tramita sol·licitud d'activitat d'allotjament de turisme rural, classificada com a masia, segons l'article 63.1 a) del Decret 183/2010, d'establiments d'allotjament turístic. L'activitat es desenvolupa al polígon 15 - parcel·la 55 del Ventanell, sòl classificat com a no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries de planejament d'aquest municipi.

L'article 47.3 del Decret Legislatiu 1/2010 Text Refós de la Llei d'urbanisme especifica que en sòl no urbanitzable és permès destinar les masies existents a establiments de turisme rural, però en el cas d'absència catàleg específic de masies, la disposició transitòria quinzena del mateix decret estableix que es pot autoritzar aquesta activitat admesa en l'article 47 per mitjà del procediment que estableix l'article. 48, per la qual cosa, i d'acord amb el que estableix l'article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, s'exposa l'expedient a informació publica per un termini d'un mes als efectes de que els interessats puguin consultar i si s'escau presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El projecte i d'altre documentació complementària es pot consultar a les oficines de l'ajuntament, els matins de dilluns a divendres de 10 a 14h i les tardes de dilluns i dijous de 16h a 20h.

 

L'alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 18 d'octubre de 2013

Data i hora de publicació oficial: 18 Octubre 2013, 13:54h
Id Cat