Data i hora oficials
07/08/2020 06:09
 

Expedient d'obres i canvi no substancial d'activitat en sòl no urbanitzable

Data de l'anunci: Del 15/05/2013 al 04/06/2013

 

L'ajuntament tramita expedient de llicència d'obres i canvi no substancial d'activitat, a nom del Sr. Bernat Victor Vaqué que afecta a la finca de La Llena, d'aquest municipi.

D'acord amb l'article 47.6. a) del DL 1/2010, text refós de la llei d'urbanisme, en sòl no urbanitzable es poden admetre com a noves construccions aquelles pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general rústica.

L'article 49.3 de la llei 3/2013 de modificació del text refós de la llei d'urbanisme DL 1/2010, manifesta que els projectes que comportin l'ampliació d'activitats ramaderes que no superin els llindars que estableix la disposició transitòria 8ª del Reglament de la llei d'urbanisme (500 md'ocupació en planta), s'han de sotmetre a informació publica per un termini de 20 dies als efectes que els interessats el puguin consultar i, si s'escau presentar les seves al•legacions, reclamacions o suggeriments.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest ajuntament, els dies laborals en horari d'oficina.

 

L'alcalde

Josep Parera Tort

La Llacuna, 7 de maig de 2013