Data i hora oficials
01/12/2020 21:42
 

Llicència ambiental per activitat de càmping situada a la masia Cal Marquet

Data de l'anunci: Dimarts 10/05/2016

L'Ajuntament de La Llacuna està tramitant expedient de llicència ambiental per activitat de càmping situada a la masia Cal Marquet, s/n, d'aquest municipi

L'activitat està classificada com annex II, codi 12.37 d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, i posteriors modificacions. L'article 41.1 de la mateixa Llei estableix que s'ha de sotmetre l'estudi ambiental i la resta de documentació presentada a informació pública per un període de trenta dies, per tal de que els ciutadans tinguin el dret a accedir a la informació i, si s'escau presentar les al·legacions oportunes.

Les al·legacions de referència, s'hauran de presentar, en el Registre general d'aquest Ajuntament, personalment, per correu administratiu certificat o a través de qualsevol dels altres mitjans admesos per l'art. 38,4 de la LPAC.

L'expedient es pot consultar a la secretaria d'aquest Ajuntament els dies laborables, en horari d'oficines.

 

L'Alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 27 d'abril de 2016