Data i hora oficials
01/12/2020 21:37
 

personal laboral-estacional, taquiller/ra de la piscina municipal

Data de l'anunci: Divendres 13/05/2016

ANUNCI

L'Objecte d'aquest anunci  es cobrir de forma estacional, amb personal laboral,  el lloc de taquiller/ra de la piscina municipal per  la temporada 2016.

REQUISITS DELS ASPIRANS

1)    Preferentment ser resident a La Llacuna.

2)     Ser  major d'edat i no excedir  de l'edat màxima de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de les instancies.

3)    No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial  per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 

CARACTERISTIQUES DEL LLOC

  1. Funcions

-Realitzar les tasques pròpies de la taquilla de  la piscina municipal

1.    Fer la gestió de  venda i expedició d'entrades

2.    Portar  un control escrit, diari, de totes  les operacions dineràries.

3.    Fer-se responsable del control dels abonaments.

4.    Actualitzar la informació, realitzar  el control de  visitants

5.    Gestionar tota la informació relacionada  amb les peticions dels usuaris.

6.    Qualsevol gestió  relaciona amb aquest lloc de treball.

 

  1. Durada del contracte

-del 18 de juny  al 11 de setembre de 2016, en horari de piscina.

 

PRESENTACIO DE SOL.LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran al Registre  de l'Ajuntament de La Llacuna, en horari d'oficina  de dilluns  a divendres.

El termini  de presentació de les sol·licituds serà el dia 30 de maig de 2016.

Qui desitgi participar en el procés, haurà de sol·licitar-ho mitjançant una instancia, i aportant la documentació següent:

a)    Currículum.

b)    DNI, NIE o altra document oficial.

c)    Títols acadèmics, i documents acreditatius del coneixement d'idiomes.

d)    Justificatius d'experiència professional.

 

PROCES SELECTIU

Es valorarà  de la següent forma 

Currículum..... ...................   10 punts

Títols  acadèmics...............   20 punts

Llegues ..............................  20 punts

Coneixements informàtics.. ...20 punts

Entrevista personal................30 punts

 

La Llacuna a 9 de maig de 2016

 

L'Alcalde

Josep Parera i Tort