Data i hora oficials
04/07/2020 17:37
 

Plec de clàusules contractació obres casa del c/ Major

Data de l'anunci: Del 17/02/2014 al 19/03/2014
Aprovació  del Plec de clàusules que ha de regir la contractació de les  obres de la casa del carrer Major i procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte.

L'Ajuntament de La Llacuna, reunit en Ple el 19 de desembre de 2013, ha pres l'acord que copiat literalment diu:

Atès que el Ple d'aquest Ajuntament en data 29/08/2013 va aprovar inicialment el projecte d'obra  del Centre per el Desenvolupament Cultural i Turistic de La Llacuna,  amb un pressupost de 326.765,29 € (mes IVA del 21% de 68.620,71 € que fan un total de 395.386,00  euros),  i publicat al BOPB de 2 de desembre de 2013

Atès que de conformitat amb l'article 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la celebració de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació  motivant la necessitat del contracte en els termes previstos a l'article 22 del propi text refós.

A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'obra pública, estableix que els òrgans de contractació de les entitats locals són determinats per la legislació sobre règim local i la legislació sobre contractació pública, així doncs en virtut d'allò disposat a l'epígraf 2 de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb l'article 274.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'òrgan competent per contractar la citada obra és el Ple de la corporació per superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Vist que l'expedient ha estat informat pel Secretari i Interventor municipal, en virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i a l'article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Es per això que  proposo al Ple  el següent ACORD:  

1) Condicionat a que  no es presentin al·legacions dins el període d'exposició al públic, aprovar definitivament el projecte d'obra pública de competència municipal per a l'execució del projecte del  Centre per el Desenvolupament  Cultural i Turístic de La Llacuna, per un import 326.765,29 Euros.( mes IVA del 21% de 68.620,71€ , total 395.386,00 €) 

2) Aprovar el plec de clàusules (Annex 1) i simultàniament, l'expedient de contractació pel procediment obert del contracte d'obres per a l'execució del projecte del  Centre per el Desenvolupament  Cultural i Turístic de La Llacuna  i d'acord amb allo que regula l'art. 277 del TRLMRLC de 28 d'abril, exposar-lo  al públic mitjançant publicació  al BOP  i al DOGC per  espai de vint-i-sis dies.

3) Amb la prevenció operativa que no es presentin reclamacions i/o al·legacions en contra del Plec de clàusules, obrir  simultàniament convocatòria pública de licitació mitjançant  procediment obert .

Si dins d'aquest termini es produïssin reclamacions o al·legacions contra l'enunciat Plec, es suspendrà la licitació i el termini per la presentació de proposicions, reiniciant-se en el període que resti a partir del dia següent al de la publicació de la resolució d'aquelles.

 4) Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 326.765,29 Euros.( mes IVA del 21% de 68.620,71€ , total 395.386,00 €) i el finançament  d'aquesta actuació:

  • PUOSC   80.000 € i 30.000 €
     
  • Xarxa Governs Locals 225.000 €  i 50.000 €
     
  • Recursos propis: la diferencia per cobrir la totalitat  del projecte

 

5) Publicar l'anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i al DOGC  i en el perfil de contractant, concedint un termini de vint-i-sis dies comptats des de la publicació de l'anunci del contracte, per  a la presentació de proposicions.

 

ANNEX 1

Anunci de licitació del contracte d'obres de rehabilitació de la casa del Carrer Major , destinada  del Centre per el Desenvolupament Cultural i Turístic de La Llacuna

1)Entitat adjudicatària

-Òrgan de contractació: Ple Corporatiu.

-Dependència que tramita l'expedient :Secretaria

 

2)Objecte del contracte

-L'objecte de  la contractació es l'execució material dels treballs de rehabilitació de la casa del Carrer Major , destinada  del Centre per el Desenvolupament Cultural i Turístic de La Llacuna.

 

3)Durada del contracte

El contracte tindrà una durada  màxima de 6 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

 

4)Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

-Tramitació :ordinària .

-Procediment: obert

-Forma : diferents criteris d'adjudicació d'acord amb la clàusula 1 del Plec de Clàusules administratives particulars.

 

5) Pressupost de licitació.

La base de licitació es de 326.765,29 Euros, mes IVA del 21% de 68.620,71€ , total 395.386,00 €, import que els licitadors hauran de millorar a la baixa en la seva oferta.

 

6) Garanties

Provisional: 9.803'00 euros, el 3 % el preu de licitació.

Definitiva: el 5%del preu d'adjudicació.

 

7) Classificació del contractista

La classificació exigida es Grup C , Categoria e

 

8) Obtenció de la informació

a) Ajuntament de La Llacuna

b) Domicili: Plaça Major, 1

c) Localitat La Llacuna – 08779 ( Barcelona)

d) Telèfon. 93 897 60 63

e) Fax: 93 897 60 77

 

9)Presentació de les ofertes i sol·licituds de participació.

a) Documents que cal presentar: La descrita a la  clàusula  1h del plec de clausules.

b) Lloc de presentació : Ajuntament de La Llacuna .

c) Termini: vint-i-sis dies hàbils a comptar de l'endemà  de la última de les publicacions realitzades, tenint en compte que aquest termini restarà suspès en el cas de presentar-se al-legacions o reclamacions en contra del Plec regulador.

 

10) Obertura de proposicions

L'obertura de la documentació i proposicions  econòmiques  serà públic i  tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Corporació a les 20 h. del sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent 

 

11)Les despeses de publicitat de la licitació de la  present contractació, seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

La Llacuna a 20 de gener de 2014

L'Alcalde,

Josep Parera i Tort

 

Data i hora de publicació oficial: 17 Febrer 2014, 09:36h
Id Cat