Data i hora oficials
04/07/2020 12:22
 

Pressupost General exercici 2014

Data de l'anunci: Del 27/03/2014 al 14/04/2014

En la intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169 del R.D.2/2004,  es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2014, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 10 de març de 2014.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 169 del R.D. 2/2004,  podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

 

a)     Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b)     Oficina de presentació: Registre general.

c)     Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.

 

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

 

L'Alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 17 de març de 2014.