Data i hora oficials
04/07/2020 16:26
 

Rectificació bases ajudes extraescolars

Data de l'anunci: Dilluns 02/11/2015

S'exposa al públic  per un termini de 15 dies naturals als efectes de que els interessats puguin consultar i si s'escau presentar les al·legacions que considerin oportunes, la rectificació de les bases per concedir ajudes a les famílies econòmicament desfavorides, amb la finalitat  de que els seus fills puguin realitzar  activitats extraescolars, colònies, activitats d'estiu i sortides educatives.

Una vegada finalitzat el períodes d'exposició publica, s'obrirà el termini de presentació de sol·licitud de beca per activitats extraescolars dels curs 2015-2016

L'Alcalde

 

Josep Parera i Tort

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COLÒNIES, ACTIVITATS D'ESTIU I SORTIDES EDUCATIVES

 

 

1.- OBJECTE

És objecte d'aquestes bases l'atorgament d'ajudes econòmiques per activitats relacionades amb l'ensenyament adreçades a famílies en les circumstàncies que més endavant s'especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d'habitants del nostre municipi.

 

2.- SITUACIONS QUE PODRAN SER OBJECTE D'AJUT ECONÒMIC:

a)Ajut per sortides o colònies, als nens/es matriculats a l'Escola Vilademàger.

b)Ajuts per extraescolars.

c)Ajuts per activitats d'estiu

 

Poden ser beneficiàries d'ajut econòmic totes aquelles famílies que tinguin nens/es escolaritzats a l'escola Vilademàger.

 

3.- REQUISITS PER A PODER SER BENEFICIARIS DELS AJUTS.

 

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model en el que s'haurà d'indicar el tipus d'ajut que es demana.

 

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

-  Estar empadronat i ser resident del municipi

- Els pares/mares o tutors legals amb fills/es o infants al seu càrrec en edat d'escolarització obligatòria (fins 6è de primària) han de garantir l'assistència obligatòria de l'infant al centre educatiu.

- Cal que la família estigui al corrent dels pagaments de l'escola del curs anterior a la sol·licitud, o si més no, que s'hagi acordat amb el secretari com fer-ho.

a) Requisits específics i imports dels ajuts.

 

S'estableixen tres tipus de descompte (beques) segons la renda per càpita de manteniment:

-BECA A. L'ajut serà del 40% quan la renda per càpita de manteniment oscil·li entre els 300 i els 350€.

-BECA B. L'ajut serà del 60% quan la renda per càpita de manteniment oscil·li entre els 250 i els 299 €.

-BECA C. L'ajut serà del 80% quan la renda per càpita sigui inferior als 200 I 249 €.

 

Les quanties es podran modificar, de manera justificada, segons criteri professional.

S'entendrà per renda per càpita de manteniment la següent:

-El còmput de la renda familiar (ingressos íntegres que rep la família) es farà per mensualitats.

-La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar anterior, l'import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l'habitatge (fins un màxim de 400 euros), dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar.

El nombre de membres seran els que viuen en un mateix nucli de convivència.

En cas de tenir un nen/a en acollida, comptabilitzarà en la família acollidora

 

b) Documentació específica a aportar a la sol·licitud de l'ajut escolar.

- Certificat de convivència (original)de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament

(amb una antiguitat no superior a 30 dies de la data de sol·licitud de l'ajut).

- Rebut del lloguer i/o hipoteca de l'últim mes.

- Les dos últimes nòmines o pensions de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s'aportarà còpia de la declaració de la renda de l'exercici anterior

- Certificat, si escau, d'estar en situació d'atur i ingressos si n'hi hagués.

- En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d'aliments corresponent s'haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.

- Declaració jurada conforme no s'obté cap altre tipus de renda que l'aportada a l'expedient de sol·licitud d'ajut i de notificació a l'Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.

 

4.- CONCESSIÓ DELS AJUTS.

Una vegada registrada la sol·licitud de beca no podrà ser modificada a l'alça  l'objecte de la sol·licitud ( extraescolars, colònies, etc,).

Els Serveis tècnics d'aquest Ajuntament elaboraran el corresponent informe sobre l'adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord d'alcaldia

La resolució serà comunicada a cada família i l'AMPA

L'ajut econòmic el rebrà l'AMPA directament, i en cas que per qualsevol circumstància un alumne becat no pugui participar de les sortides o colònies (malaltia...), l'import serà retornat als Serveis Socials de l'Ajuntament.

 

5.- INCOMPATIBILITAT.

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials del propi Ajuntament pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d'ajut a les famílies que siguin deutors a l'Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

L'alumne becat no podrà realitzar simultàniament més de dos activitats extraescolars

 

6. DISTRIBUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

En cas que el nombre de peticions d'ajut superi el crèdit disponible, s'estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst.

En el cas de no exhaurir el crèdit disponible, la quantitat restant serà entregada a l'AMPA amb la finalitat de subvencionar colònies, extraescolars i d'estiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i hora de publicació oficial: 2 Novembre 2015, 12:41h
Id Cat