Data i hora oficials
04/07/2020 18:47
 

Resolució al·legacions plec de clàusules obres casa c/Major

Data de l'anunci: Del 18/03/2014 al 11/04/2014

L'Ajuntament de la Llacuna reunit en Ple extraordinari de 04 de març de 2014, va prendre l'acord següent: 

Resolució al·legacions  de la Cambra Oficial de Contractistes de Barcelona.

Vist que l'Ajuntament  Ple  reunit el dia 19 de desembre de 2014 va prendre l'acord d'aprovar el Plec de  Clàusules  que ha de regir  la contractació de  les obres de la casa del Carrer Major destinada  al centre per el Desenvolupament  Cultural  i Turístic  de La Llacuna  i simultàniament l'expedient de contractació  de les obres.

Vist  que l'esmentat anunci es va publicar al BOPB al DOGC i a la web municipal  el passat 17 de  Febrer.

Vist que la Cambra Oficial de Contractistes d'obres de  Catalunya, ha presentat amb registre d'entrada num. 156 i correu administratiu de  24/02/2014 una al·legació en contra del referit Plec de Clàusules.

PROPOSO:

1-Admetre a tràmit l'al·legació presentada per la Cambra Oficial de Contractistes d'obres de  Catalunya, amb registre d'entrada num. 156 i correu administratiu de  24/02/2014, en contra del Plec de Clàusules que ha de regir  la contractació de  les obres de la casa del Carrer Major destinada  al centre per el Desenvolupament  Cultural  i Turístic  de La Llacuna.

2-Acceptar i  modificar :

A)Clàusula 1.g) que estableix l'obligació del contractista d'assumir el pagament  dels honoraris del Coordinador  de seguretat i  salut, d'acord al Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, en el sentit que serà designat i a càrrec de l'Ajuntament.

B) Clàusula 1.i) que estableix l'exigència de Classificació Empresarial, en el sentit  de deixar-la sense efecte per esser un contracte inferir a 500.000 € .

i desestimar  les al·legacions dels punts  tercer i quart de dita al·legació relacionades amb:

C) Clàusula 1.j) contractació de persones desocupades  de la població.

D) Clàusula 1.j) disposar de certificacions ISO

3-D'acord amb el punt 3 de l'acord de 19-12-13, suspendre la licitació i el termini per la presentació de proposicions, des del  dia 24/02/2014 i reiniciant -se en el període que resti  ( 20 dies) a partir del dia següent al de la publicació del present acord.

 

La Llacuna a 6 de març de 2014.

L'Alcalde,

Josep Parera i Tort