Data i hora oficials
01/12/2020 21:50
 

Sobre rehabilitació i ampliació d'una masia per ús d'hotel H**

Data de l'anunci: Divendres 22/04/2016

L'Ajuntament tramita sol·licitud a nom de Fahle Ecolinies, S.L. en la seva representació el Sr. Miguel Fahle Faro, per rehabilitació , ampliació i canvi d'ús de la masia Cal Queq situada en sòl no urbanitzable.

El municipi no disposa de Catàleg de Masies, circumstància que implica que l'autorització, s'ha de tramitar per mitjà de l'article 48 segons la disposició transitòria 15ª  del DL 1/2010, Text Refós de la Llei d'urbanisme.

D'acord amb el que estableix l'article  48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, s'exposa l'expedient a informació publica per un termini d'un mes als efectes que els interessats el puguin consultar i, si s'escau presentar les seves al·legacions, reclamacions o suggeriments.

El projecte d'obres i l'estudi d'impacte paisatgístic es poden consultar a les oficines de l'Ajuntament, el matins de dilluns a divendres de 10 a 14h i les tardes de dilluns i dijous de 16h a 20h.

L'Alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 14 d'abril de 2016