Ban d'alcaldia amb motiu de la situació d'alerta per sequera

Dijous, 23 de març de 2023 a les 00:00

Atesa la situació actual de sequera pluviomètrica severa, l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decretat l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. El municipi de La Llacuna està inclòs en la unitat d’explotació 02 Aqüífer Carme - Capellades, per aquest motiu cal seguir unes mesures específiques a aplicar en relació a l’ús de l’aigua.

a) VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

b) PISCINES: L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a: El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. El primer ompliment de piscines de nova construcció. En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

c) REG públic i privat: El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes. El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

d) NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a: Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

e) NETEJA de carrers i mobiliari urbà: Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable. EDICTE, BAN (TD08-012): EDI_BAN MUNICIPAL ALERTA PER SEQUERA_22032023 Codi per a validació: QGMI8-TZ83J-7QDQW Data d'emissió: 22 de Març de 2023 a les 20:10:24 Pàgina 1 de 2 El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de la Llacuna. Signat 22/03/2023 20:09 SIGNAT 22/03/2023 20:09 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 22264786 QGMI8-TZ83J-7QDQW 237342ED5CAD19E4BF9C90B781144225CCDB531A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lallacuna DOCUMENT IDENTIFICADORS SIGNATURES ESTAT ALTRES DADES AJUNTAMENT DE LA LLACUNA

f) FONTS ORNAMENTALS: Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

g) GRANGES: L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

h) ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE: Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire

Així doncs, a partir d’aquest moment i fins que es recuperin les reserves d’aigua, l’Ajuntament de la Llacuna demana que es faci un ús responsable de l’aigua per intensificar l’estalvi i poder garantir el subministrament d’aigua. 

Darrera actualització: 23.03.2023 | 12:05